Rok 1913

Celem uzupełnienia zbiorów towaroznawczych tutejszej szkoły dwuklasowej zwróciła się dyrekcja do najrozmaitszych przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych tak w kraju jak i poza jego granicami, z prośbą o nadesłanie próbek poszczególnych towarów i stadiów ich produkcji. Działalność ta spotkała się prawie wszędzie z życzliwym przyjęciem, jak to świadczą liczne dary, którymi się wzbogacił zbiór środków do nauki towaroznawstwa. (Z kroniki Zakładu)