Rok 1919/1920

Z początkiem roku szkolnego ustąpił ze stanowiska dyrektora szkoły pan Feliks Wiliński, a jego miejsce zajął tymczasowo nauczyciel tutejszej szkoły dr Wilhelm Staronka, który sprawował kierownictwo szkoły po dzień 10 listopada 1919 roku. W tym dniu objął stanowisko dr Edward Zarzycki – założyciel i organizator szkoły, który wskutek powołania do służby wojskowej na czas wojny nie mógł przez ten czas pełnić swoich obowiązków (…).
Wprowadzono w bieżącym roku szkolnym wychowawstwo, by było wykonywane przez tutejsze grono z pożytkiem dla młodzieży, a to od września zeszłego roku, jakkolwiek polecenie zastosowania tej instytucji w szkołach kupieckich zostało wydane w lutym bieżącego roku.
„W Tarnowie grono nauczycielskie liczyło 7—8 osób. Kierował tym zespołem Edward Zarzycki263, dr praw, rzeczoznawca sądowy d/s kupieckich, b. prof. AH w Krakowie; uczył w latach 1911-14,16-18, nauki o handlu i wekslach, ustroju państwa, korespondencji. Z nauczycieli wyróżniali się Feliks Aleksander Wiliński, absolwent prawa i Akademii Eksportowej w Wiedniu, b. dyr. SH w Brodach; prowadził zajęcia z przedmiotów handlowych w 1. 1915-18. Witold Mokrzycki, dyr. filii Banku Austriacko-Węgierskiego, uczył we wszystkich klasach przedmiotów handlowych. Nadto pracowali bardzo dobry nauczyciel Jan Treter, b. urzędnik Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie, uczył rachunków kupieckich i buchalterii 1912-18; po wojnie w księgami uczelnianej Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego we Lwowie. Józef Kapuściński (ur. 1889), po studiach wyższych, b. urzędnik Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonariuszy wc Lwowie; uczył stenografii, kaligrafii i pisania na maszynie; opublikował Podręcznik do nauki pisania na maszynie (ok. 1917). Dr Wilhelm Staronka, b. asystent AR w Dublanach, uczył towaroznawstwa w 1. 1912-18; został później prof. chemii ogólnej AGH (1924 r.). Polskiego i niemieckiego uczył od 1913 r. Władysław Szybowski (ur. 21.XI. 1881 r.), oddelegowany z gimnazjum z Gródka Jagiellońskiego, zaś przedmiotów handlowych Marcin Seredyński.(ur. 1890), po wojnie w SH w Krakowie” – fragment „Szkolnictwo handlowe w Galicji” Świeboda Józef.