Rok 1935/1936

Rozpoczęta przed paru laty współpraca z tutejszym kupiectwem rozwijała się nadal pomyślnie i wykazała jeszcze większe zrozumienie korzyści, jakie ona daje przy realizowaniu programu nauki w szkole. Kontakt z kupiectwem był w roku sprawozdawczym bardzo żywy. Świadczyła o tym przede wszystkim obecność wielu kupców na wszystkich lekcjach pokazowych w październiku i listopadzie, w czasie których kupcy zabierali chętnie głos w dyskusjach, jakie się wywiązały w kwestii upraktycznienia nauki w gimnazjach kupieckich i związania jej z życiem handlowym.                 Wszyscy członkowie Kongregacji Kupieckiej a także liczni kupcy żydowscy dopuścili chętnie młodzież do odbywania praktyki kupieckiej, odnosząc się do tego zalecenia władz szkolnych z całym zrozumieniem i z dużą życzliwością. W wielu wypadkach odbywała młodzież także praktyki w sklepach członków Kongregacji Kupieckiej na prowincji. (…)Młodzież szkolna korzystała stale z towarów wypożyczanych przez kupców dla ćwiczeń w urządzeniu okien wystawowych, ponadto kupcy pozwalali chętnie na przeprowadzanie takich ćwiczeń w swoich oknach wystawowych, oddając na ten cel towary, przybory i urządzenia.
Zdjęcie: Tarnów - skrzyżowanie ul. Wałowej, ul. Katedralnej i pl. Sobieskiego
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe.