Komitet Rodzicielski przejawiał bardzo dużą aktywność. Zebrania Komitetu Rodzicielskiego odbywały się co miesiąc, zaś Prezydium Komitetu Rodzicielskiego co tydzień. Członkowie Komitetu Rodzicielskiego badali stancje uczniowskie na terenie miasta, odwiedzali rodziców w domu, badając warunki pracy młodzieży w domu. Komitet Rodzicielski spieszył z pomocą materialną młodzieży biedniejszej, hospitował lekcje szkolne, prowadził dożywianie. Z posiłków tych korzystało przeciętnie około 50 młodzieży. Zorganizował obóz wypoczynkowy ubiegłych ferii wakacyjnych w Olsztynku, obecnie zaś w Nowym Targu (korzysta 50 młodzieży – dziewcząt), przychodzi z pomocą materialną szkole w sprzęcie, remoncie, pomocach naukowych, opłaca lekcje rytmiki młodzieży na to zasługującej, bierze udział w komisjach: stypendialnej, rekrutacyjnej, przyjęć, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz wszystkich ważniejszych uroczystościach i imprezach szkolnych.
Zdjęcie: Przed budynkiem szkolnym, lata pięćdziesiąte.
Źródło: Archiwum ZSEG