Rok 1950/1951

Komitet Rodzicielski przejawiał bardzo dużą aktywność. Zebrania Komitetu Rodzicielskiego odbywały się co miesiąc, zaś Prezydium Komitetu Rodzicielskiego co tydzień. Członkowie Komitetu Rodzicielskiego badali stancje uczniowskie na terenie miasta, odwiedzali rodziców w domu, badając warunki pracy młodzieży w domu. Komitet Rodzicielski spieszył z pomocą materialną młodzieży biedniejszej, hospitował lekcje szkolne, prowadził dożywianie. Z posiłków tych korzystało przeciętnie około 50 młodzieży. Zorganizował obóz wypoczynkowy ubiegłych ferii wakacyjnych w Olsztynku, obecnie zaś w Nowym Targu (korzysta 50 młodzieży – dziewcząt), przychodzi z pomocą materialną szkole w sprzęcie, remoncie, pomocach naukowych, opłaca lekcje rytmiki młodzieży na to zasługującej, bierze udział w komisjach: stypendialnej, rekrutacyjnej, przyjęć, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz wszystkich ważniejszych uroczystościach i imprezach szkolnych.
Zdjęcie: Przed budynkiem szkolnym, lata pięćdziesiąte.
Źródło: Archiwum ZSEG