Rok 2019/2020

W atmosferze wspólnego świętowania podczas gali wręczenia nagród V powiatowego Konkursu Wiedzy o Józefie Piłsudskim zostało podpisane przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych porozumienie o współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej.
Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Zespół Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego będą współpracować ze sobą w celu: popularyzowania w środowisku szkolnym działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotyczno-obronnej młodzieży szkolnej;
• wspierania wspólnych inicjatyw mających na uwadze wychowanie młodzieży
w szacunku do ideałów ojczystej historii;
• podejmowania działań zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji oręża polskiego;
• integrowania środowiska żołnierzy rezerwy i młodzieży szkolnej.